Historie

Předchůdcem Laboratoře mikroskopických metod LF UP bylo pracoviště elektronové mikroskopie, které bylo zřízeno 1. září 1959 jako součást tehdy společné katedry anatomie a histologie. Po přestěhování do budovy nových teoretických ústavů v r.1961 bylo součástí katedry histologie a embryologie.
Základní výbavu pracoviště tvořil transmisní elektronový mikroskop firmy VF Berlín (NDR), známý spíše pod přezdívkou “Bílá paní” a první typ ultramikrotomu firmy Reichert. V dalších letech byl pořízen nový stolní elektronový mikroskop firmy Tesla a v r.1970 velký transmisní elektronový mikroskop s vysokou rozlišovací schopností typ BS 613 od firmy Tesla Brno, který úspěšně pracoval neuvěřitelných 23 let, až do r.1993.
Provoz pracoviště zajišťovali jako vedoucí MUDr. Jiří Malínský, asistent MUDr.Dimitrolos Krajčí, laborantky E. Medunová a D. Velická a technik J. Valda.

Řešené vědecké úkoly vycházely především z výzkumných úkolů katedry a kromě toho pracoviště spolupracovalo s řadou ústavů a klinik lékařské fakulty. Vlastní výzkumná tematika se zaměřovala především na studium ultrastruktury nervové tkáně - spinálních ganglií a míchy během prenatálního vývoje člověka, studium ultrastruktury cévní stěny (především koronárních arterií) a srdce, na studium ultrastruktury střevní sliznice člověka za normálních stavů, během resorpce různých látek, při patologickém postižení (malabsorpční syndrom) a během prenatálního vývoje. Pracoviště spolupracovalo s ústavem lékařské chemie, biologie, patologie, patologické fyziologie, farmakologie a s řadou klinik - především s II. interní klinikou, s klinikou oční, dermatologickou, pediatrickou, ortopedickou, urologickou, gynekologickou i s některými ústavy extramurálními (např.Výzkumný ústav revmatologický v Piešťanech). Většina prací byla oponována a kladně hodnocena v rámci plánovaných výzkumných úkolů a mnohé z nich byly podkladem pro kandidátské a doktorské disertace nebo habilitační práce.

Přehled témat řešených na úrovní TEM v letech 1960 – 1990:
- Střevní sliznice v normě a patologii, resorpce, prenatální vývoj (II. interní klinika)
- Experimentální granulomy, kolagen, ochonóza (VÚRCH Pieštany)
- Kloubní chrupavka v progerii (Ortopedie)
- Celiakální syndrom (Pediatrie)
- Koronární arterie (Histologie, Obručník)
- Náhrady močového měchýře a vaginy (Urologie)
- Spinální mícha lidských embryí (doktor věd, Malínský)
- Spinální ganglia kočky (kandidatura, Krajčí)
- Spinální mícha člověka, vývoj bílé hmoty (kandidatura a habilitace, Malínská)
- Epiphysis cerebri potkana (kandidatura, Bayerová)
- Diferenciace myoblastů lidského embryonálního a fetálního srdce (kandidatura, Lichnovský)
- Kožní žlázy v normě a experimentu (Kožní klinika, habilitace, Buček)
- Vliv hibernace a hypotermie na CNS u ježka, netopýra a kočky
- Vajíčka škrkavky (Parasitologie)
- Morfologie buněčné stěny kvasinek (Biologie)
- Změny v játrech při autolýze (Ústav lék. Chemie)

Celkem publikováno přes 180 prací.

Po r.1989 se nové vedení lékařské fakulty postavilo za dlouho marně propagovanou nutnost zřízení centrálního pracoviště pro nové metody morfologického výzkumu. Díky pochopení ředitelství FN byly vyčleněny nové dostatečně vyhovující prostory v přízemí kožní kliniky, kam se postupně přemístilo pracoviště, které pod novým názvem Pracoviště mikroskopických metod bylo od 1.dubna 1993 vyčleněno z ústavu histologie a embryologie jako samostatné centrální pracoviště pro celou lékařskou fakultu.

Čs. mikroskopická společnost Ústav histologie a embryologie LF UP Fakultní nemocnice Univerzita Palackého Město Olomouc